Εισαγωγή

Δια της παρούσης επιχειρείται η εκπόνηση και διαμόρφωση ενός επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο θα πραγματεύεται την επανατοποθέτηση του Ψ.Ν.Α. Δαφνί στον Υγειονομικό Χάρτη της χώρας, ως πρότυπο πλέον παιδιατρικό Νοσοκομείο, υπό το πρίσμα του προγράμματος ψυχιατρικής μεταρρύθμισης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και με περιοχή ευθύνης τη γεωγραφική θέση στην οποία υπάγεται.

Είναι γεγονός ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας μαστίζεται από καχεξίες και παθογένειες, οι οποίες διαχρονικά λειτουργούν ως τροχοπέδη για τη χάραξη ουσιωδώς αποτελεσματικής πολιτικής. Παρατηρώντας δε την εξέλιξη της Υγείας και των πολιτικών που τη συνοδεύουν και δη υπό το βάρος της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας, εύκολα συνάγονται συμπεράσματα αναφορικά με το ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον της χώρας και συνακολούθως για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας και το βαθμό ικανοποίησης των πολιτών από αυτές.

Σκοπός του πονήματος, είναι όχι απλώς η ανάδειξη της αναγκαιότητας ανασχεδιασμού του Ψ.Ν.Α., αλλά πολύ περισσότερο η εκ θεμελίων ανασύσταση του σε πρότυπο παιδιατρικό νοσοκομείο, αξιοποιώντας στο μέγιστο τη δυνατότητα που παρέχει η Ε.Ε. για την κάλυψη του κόστους υλοποίησης, μέσω της ανάπτυξης ενός πολυδιάστατου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης.

Στην 1η ενότητα παρατίθεται η χωροταξική διάσταση του υπό εξέτασιν Νοσοκομείου, αναφορικά με τις εγκαταστάσεις του, τη δυναμικότητα του σε επίπεδο κτηριακών εγκαταστάσεων, εν ενεργεία μονάδων και αριθμό ανεπτυγμένων κλινών.

Στη 2η ενότητα λαμβάνει χώρα μία πρώτη επιγραμματική προσέγγιση των βασικών σημείων που δύνανται να εξηγήσουν το σκοπό και το στόχο του εν λόγω επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Ενώ στην 3η ενότητα γίνεται ανάλυση επί της προτεινόμενης διάρθρωσης / στελέχωσης του Νοσοκομείου, ανά τομέα και ανά ειδικότητα.

Τέλος, η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται στην 4η και τελευταία ενότητα, όπου αποτυπώνονται οι προτάσεις μας, ώστε η δομή, μέσω της εφαρμογής διαρθρωτικών αλλαγών, να καταστεί βιώσιμη και ανταγωνιστική στους κόλπους την ελεύθερης αγοράς.

1. Χωροταξική διάσταση

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών (Δαφνί) ιδρύθηκε το 1925 και σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο ψυχιατρικό νοσοκομείο της χώρας. Οι κτηριακές του εγκαταστάσεις αγγίζουν τα 320 στρέμματα, περιλαμβάνοντας συνολικά 1.125 ανεπτυγμένες κλίνες και δυναμική περίθαλψης περίπου 1.200 ασθενών.

Βάσει διαθέσιμων στοιχείων, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου του λειτουργούν:

 • 10 τμήματα εισαγωγών (νεοεισερχόμενων)
 • 4 μονάδες χρόνιων ασθενών
 • 2 τμήματα χρόνιων ασθενών
 • παθολογική κλινική, τμήμα επειγόντων περιστατικών & εξωτερικά ιατρεία

Ενώ ευρύτερα στο Νομό Αττικής και υπό την αιγίδα του Ψ.Ν.Α. διαθέτει:

 • 35 κοινοτικές δομές (19 οικοτροφεία & 16 ξενώνες)
 • 51 προστατευόμενα διαμερίσματα
 • 8 ξενώνες απεξάρτησης
 • 5 μονάδες κοινωνικής επανένταξης
 • 4 κοινοτικές δομές του 18 ΑΝΩ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται εκτενώς ο αριθμός των ανεπτυγμένων κλινών ανά τμήμα του εξεταζόμενου Νοσοκομείου, καθώς και η συνολική έκταση της ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου.

Πίνακας 1: Χωροταξική Διάσταση Ψ.Ν.Α.

2. Επανατοποθέτηση ΨΝΑ Δαφνίου στον Υγειονομικό Χάρτη

✓ Γιατί Νοσοκομείο Παίδων;

Λαμβάνοντας υπόψιν τους Οικονομικούς συσχετισμούς της χώρας μας, αλλά και την αναγκαιότητα διαρθρωτικών αλλαγών στο χώρο της Δημόσιας Υγείας, προκρίνεται η επανατοποθέτηση του ΨΝΑ Δαφνίου και πιο συγκεκριμένα η ανασύσταση του ως Δημόσιας Παιδιατρικής Κλινικής.

  •  Επιβεβλημένη η δημιουργία νέων παιδιατρικών μονάδων
  •  Προβλέψεις για επικείμενη αύξηση του % παιδικών ασθενειών και λοιμώξεων
  •  Ιδιαίτερα δημογραφικά χαρακτηριστικά διαμερίσματος
   • πχ. χαμηλό εισόδημα,
   • υψηλά ποσοστά ανεργίας,
   • μεταναστευτικές ροές κλπ
  •  Πλεονεκτική γεωγραφική θέση
  •  Πλήρες αστικό κέντρο με δυνατότητα εύκολης πρόσβασης
  •  Ήδη υπάρχουσες κτηριακές εγκαταστάσεις, ικανές να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες λειτουργίας του
   • πχ βραχεία, ημερήσια & μακρόχρονη νοσηλεία,
   • φιλοξενία δραστηριοτήτων,
   • μεγάλος αρ. κλινών
  •  Απέχει από την περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης και εν γένει οχληρές εγκαταστάσεις
  •  Χαμηλό κόστος αρχικού κεφαλαίου και επιβάρυνσης του οικονομικού προϋπολογισμού καθώς απαιτείται χωροταξικός ανασχεδιασμός και όχι εκ θεμελίων ανέγερση
  •  Η συνολική έκταση του ΨΝΑ, επιτρέπει τη λειτουργική και αποδοτική διαδικασία χωροθέτησης
  •  Χαμηλός υφιστάμενος ανταγωνισμός ελλείψει αντίστοιχων μονάδων στην ευρύτερη περιοχή
  •  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Ως απόρροια των παραπάνω, όραμά μας είναι, μεταξύ άλλων, η παροχή, άριστης ποιότητας εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών προς πληθυσμιακές ομάδες που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης, η υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού της κλινικής και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην Παιδιατρική.

Καθίσταται λοιπόν σαφές πως η εκπόνηση και υλοποίηση του εν λόγω πλάνου, όχι απλώς θα αποτελέσει έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή και τη θεσμική θωράκιση μίας εξαιρετικά ευαίσθητης ομάδας υψηλού κινδύνου, αλλά πολύ περισσότερο δύναται να διαφυλάξει το υπέρτατο αγαθό, που δεν είναι άλλο από την πρόσβαση στη δωρεάν και δημόσια Υγεία. Διότι η είσοδος ανταγωνιστών και εν προκειμένω φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας, μπορεί να θεωρείται μικρή λόγω του απαγορευτικά υψηλού κόστους ανέγερσης, επάνδρωσης κλπ μίας Ιδιωτικής Παιδιατρικής Κλινικής, ωστόσο δε θεωρείται και απίθανο σενάριο για το μέλλον!

3. Διάρθρωση Νοσοκομείου

Τα όργανα Διοίκησης του Νοσοκομείου πρόκειται να είναι:

 •  Το Διοικητικό Συμβούλιο
 •  Ο Διοικητής του Νοσοκομείου.
 •  Ο Αναπληρωτής Διοικητής και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ΙΔΟΧ)

Αναφορικά με τις Υπηρεσίες, αυτές κατανέμονται στις 3 βασικές κατηγορίες:

 • Ιατρική Υπηρεσία
 • Νοσηλευτική Υπηρεσία
 • Διοικητική – Οικονομική Διεύθυνση

Ενώ η Ιατρική Υπηρεσία διαρθρώνεται στους εξής 4 νευραλγικούς τομείς:

 • Παθολογικός Τομέας
 • Εργαστηριακός Τομέας
 • Χειρουργικός Τομέας &
 • Ψυχιατρικός Τομέας ή Τομέας Ψυχικής Υγείας

Πίνακας 2: Σχηματική απεικόνιση βασικής διάρθρωσης Νοσοκομείου

3.2. Η Ιατρική Υπηρεσία

Α’ Παθολογικός Τομέας

 • Καρδιολογικό τμήμα
 • Τμήμα Ηχοκαρδιογραφίας
 • Τμήμα Μελέτης Καρδιακών Αρρυθμιών
 • Παιδοκαρδιοχειρουργικό Τμήμα
 • Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
 • Τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
 • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
 • Παιδοψυχιατρική κλινική

Β’ Παθολογικός Τομέας

 • Παιδιατρικό Τμήμα
 • Κυστικής Ινώδους Νόσου
 • Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας
 • Νευρολογικό Τμήμα
 • Μονάδα Αιμορραγικών Διαθέσεων
 • Μονάδες εντατικής νοσηλείας & αυξημένης φροντίδας
 • Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας

Χειρουργικός Τομέας

 • Χειρουργικό Τμήμα Παίδων
 • Ορθοπεδικό Τμήμα
 • Ουρολογικό Τμήμα
 • Οφθαλμολογικό Τμήμα
 • Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα
 • Καρδιοχειρουργικό Τμήμα
 • Νευροχειρουργικό Τμήμα
 • Αναισθησιολογικό Τμήμα
 • Μονάδες εντατικής νοσηλείας & αυξημένης φροντίδας

Εργαστηριακός Τομέας

 • Βιοπαθολογικό Τμήμα
 • Βιοχημικό Τμήμα
 • Αιματολογικό Τμήμα
 • Τμήμα Αιμοδοσίας
 • Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα
 • Τμήμα Απεικονιστικών Μεθόδων Αξονικού Τομογράφου
 • Φαρμακευτικό Τμήμα
 • Τμήμα Ανοσολογίας –Ιστοσυμβατότητας
 • Τμήμα Παθολογικής –Ανατομικής
 • Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής
 • Τμήμα Πυρηνικής Ιατρική